Bloedafname

Bloedafname

Waar en wanneer?

Je kan tijdens onderstaande uren doorlopend terecht in het ziekenhuis voor een bloedafname. Het klinisch laboratorium bevindt zich op de derde verdieping. Een afspraak maken is niet nodig.

Weekdagen

8 tot 21 uur
Zaterdag8 tot 12 uur

Wat breng je mee?

  • Je identiteitskaart
  • Voorschrift bloedafname via je behandeld (huis)arts (tenzij hij/zij dit elektronisch heeft verstuurd)

Hoe aanmelden?

  • Meld je aan aan een e-kiosk in de inkomhal. Lees hier hoe de e-kiosk werkt.
  • Je ontvangt enkele patiëntklevers die je bezorgt aan de medewerker die de bloedafname doet.
  • Volg de wegwijzers naar het laboratorium op de derde verdieping en meld je aan.

Afgifte van stalen

Ook voor de afgifte van stalen (bv. urine) kan je 24 op 24 uur terecht in het klinisch laboratorium van AZ Sint-Vincentius Deinze, tenzij ook een bloedafname nodig is (zie hierboven).

Resultaten

Resultaten

De resultaten van je onderzoek kan je enkel verkrijgen via je behandelend (huis)arts. Contact opnemen met onze dienst of met de bloedopname heeft geen zin, wij mogen deze resultaten niet communiceren.

Rapportage

Rapportage

Rapportage via papieren protocol

De laboratoriumleiding is verantwoordelijk voor de vormgeving van het protocol en bepaalt zelfstandig het uitzicht en de inhoud. Een protocol wordt gegenereerd vanuit het LIS (Laboratorium Informatie Systeem) en volgt een vaste vormgeving. Het bevat alle essentiële elementen en is opgesteld conform de Belgische wetgeving en de geldende praktijkrichtlijnen in de sector. De klinisch biologen garanderen een vlotte leesbaarheid. Papieren protocols worden, zo wenselijk, per post geadresseerd aan de aanvrager van het laboratoriumonderzoek.

Rapportage via elektronische weg

Naast rapportage via het klassieke protocol op papier is het raadplegen van analyseresultaten ook elektronische mogelijk. Extra muros aanvragers kunnen analyseresultaten ontvangen via Hector op specifieke vraag. Deze dienstverlening laat toe op een beveiligde manier patiëntgebonden gegevens uit te wisselen tussen het laboratorium en (huis)artsen waarbij de vertrouwelijkheid van de data (aan de hand van versleuteling van de gegevens) en de integriteit worden gewaarborgd.

Externe aanvragers kunnen een aanvraag richten tot het laboratorium wanneer zij resultaten wensen te ontvangen via Hector. De eindgebruiker dient te beschikken over een pc met modem en een geautomatiseerd patiëntendossier.

Voor rapportage via Hector kan de arts een keuze maken uit verschillende formaten zoals Medidoc, HealthOne, Medibase, Medar ...

Op vraag van het laboratorium verzorgt de IT-afdeling van ons ziekenhuis de ondersteuning wanneer een nog niet in het systeem geregistreerde aanvrager deze wijze van rapportage wenst te gebruiken of bij technische problemen.

Enkel medisch geautoriseerde resultaten zijn consulteerbaar voor de aanvrager via Hector. De IT-dienst van ons ziekenhuis is verantwoordelijk voor de waarborging van de vertrouwelijkheid van de doorgestuurde gegevens via Hector tot het ogenblik van verzending van data uit het ziekenhuis naar de eindgebruiker. Vanaf het ogenblik dat de gegevens het ziekenhuis verlaten, vallen deze verantwoordelijkheden ten laste van de gebruiker/fabrikant/leverancier van het extra muros gebruikte software pakket.

Het laboratorium heeft met gunstig eindresultaat de integriteit van de datatransmissie geverifieerd voor formaten Medidoc, HealthOne en Medar tot op het niveau van de exportfile. Overige formaten werden niet getest en vallen bijgevolg onder de volledige verantwoordelijkheid van de eindgebruiker. De uiteindelijke visualisatie van de resultaten in de diverse beschikbare externe pakketten kan onmogelijk sluitend geverifieerd worden door het laboratorium en valt aldus buiten diens verantwoordelijkheid.

De eindgebruiker is verantwoordelijk voor het up-to-date houden van zijn/haar voorzieningen noodzakelijk om de doorgestuurde resultaten via Hector te ontvangen en te consulteren. Tevens zal de eindgebruiker op zijn/haar verantwoordelijkheid de nodige voorzorgen treffen om de confidentialiteit van de doorgestuurde gegevens te garanderen (paswoord policy e.d.).

Vanaf 3 september 2018 kunnen patiënten eveneens hun laboratoriumresultaten consulteren via de website www.cozo.be na aanmelding via hun e-ID. CoZo is een streng beveiligd elektronisch platform waar ook artsen analyseresultaten kunnen raadplegen, indien de patiënt hiervoor voorafgaandelijk zijn toestemming heeft gegeven. De elektronische gegevensuitwisseling via CoZo is onderworpen aan de Wet tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer en de Wet betreffende de rechten van de patiënt. Het CoZo platform haalt binnen ons ziekenhuis gegevens op uit het medisch dossier C2M. Het laboratorium kan op geen enkele sluitende wijze de correctheid van dit elektronisch afschrift garanderen en wijst bijgevolg iedere verantwoordelijkheid af voor eventuele schade of gevolgen aan derden bij incidenten resulterend uit het gebruik van laboratoriumresultaten die worden weergegeven in CoZo.

Rapportage via fax

Op specifieke vraag van de aanvrager kan worden gerapporteerd via fax. Het laboratorium is verantwoordelijk voor de verzending van het protocol per fax op basis van de ter beschikking gestelde gegevens. De eindgebruiker garandeert de bescherming van de confidentialiteit van de ontvangen data door het nemen van de gepaste maatregelen.

Rapportage via telefonisch contact

Rapportage van resultaten via telefonische weg is eveneens mogelijk op aanvraag. Tevens worden resultaten steeds doorgebeld naar de aanvrager wanneer deze ingestelde alarmniveaus overschrijden of wanneer extreem afwijkende resultaten worden vastgesteld (lijst op eenvoudige vraag beschikbaar) . Het is de verantwoordelijkheid van de individuele aanvrager telefonische resultaten steeds te verifiëren op papier of op elektronische wijze vooraleer diagnostische of therapeutische beslissingen te nemen op basis van deze resultaten.

Rapportage via e-mail

Verzending van patiëntresultaten per e-mail wordt niet ondersteund door het laboratorium aangezien dergelijke wijze van datatransmissie onvoldoende garanties biedt ter waarborging van de confidentialiteit van de doorgestuurde data (onvoldoende beveiliging van het netwerk, onvoldoende controle op identiteit van de persoon die de data kan consulteren). Om deze reden zal het laboratorium niet ingaan op het verzoek van artsen om rapporten te bezorgen via e-mail, conform het advies door de Orde der Geneesheren betreffende deze materie.