Je behandelend arts zal met jou het tijdstip van je ontslag afspreken en voorbereiden. Volg zijn raadgevingen goed op en aarzel niet om meer uitleg te vragen als bepaalde zaken onduidelijk zijn.

Als je het ziekenhuis wil verlaten zonder toestemming van de arts, moet je een verklaring ondertekenen dat je op eigen verantwoordelijkheid handelt.

Vervoer naar huis

We gaan ervan uit dat je op een veilige manier thuisgebracht wordt door een familielid of kennis. Mocht je moeilijkheden ondervinden om het vervoer naar huis te regelen, aarzel dan niet om dit tijdig aan de (hoofd)verpleegkundige te melden zodat het nodige kan gedaan worden om een taxi of ziekenvervoer aan te vragen.

Nazorg

Op de afdeling wordt gezorgd voor een vlot verloop van je ontslag. Verwacht je problemen, aarzel dan niet om een verpleegkundige van de afdeling aan te spreken. Samen met jou en je familie wordt voor een oplossing op maat gezorgd, indien nodig in overleg met de sociale dienst.

Bij ontslag uit het ziekenhuis krijg je een aantal documenten mee: medicatieschema, brief voor de huisarts en thuiszorg, voorschriften en attesten ... Het team zal samen met jou alle documenten overlopen en extra aandacht besteden aan de medicatielijst. Er zal gewezen worden op belangrijke zaken waarmee je rekening moet houden (tijdstip inname, mogelijke nevenwerkingen ...). Heb je bij thuiskomst nog vragen, aarzel dan niet om de behandeld arts of hoofdverpleegkundige van de afdeling te contacteren.

Tevredenheidsenquête

Om onze dienstverlening nog beter af te stemmen op je verwachtingen, zijn we erg geïnteresseerd in je ervaringen tijdens je opname. Je ontvangt na je opname een e-mail met een link naar de tevredenheidsenquête voor patiënten. Hierin kan je aangeven wat er beter kon en wat je als positief ervaren hebt.

Om die reden wordt bij de (voor)opname steeds gevraagd naar je e-mailadres. Als je zelf geen e-mailadres hebt, kan je een e-mailadres van een familielid doorgeven zodat je samen de enquête kan invullen.