Bevraging patiënten

In ons ziekenhuis staat de patiënt en zijn individuele verzorging centraal. Na een opname ontvangt elke patiënt een evaluatieformulier via e-mail die peilt naar zijn of haar tevredenheid over het verblijf in AZ Sint-Vincentius Deinze. Uit de resultaten daarvan blijkt dat patiënten onze familiale zorgen erg op prijs stellen. Patiënten schrijven dan ook vaak in hun evaluatieformulier: “Hier ben je geen nummer”.

“Hier ben je geen nummer.”

Meetbare kwaliteit

Zowel de Vlaamse als de Federale overheid nemen initiatieven om kwaliteit en patiëntveiligheid te bevorderen en het publiek hierover te informeren. Met het online brengen van onze cijfers willen wij transparantie creëren in de kwaliteit van onze zorg.

Het meten van de kwaliteit via indicatoren is noodzakelijk om de zorgkwaliteit te behouden en waar nodig te verbeteren.

Vlaams Indicatorenproject (VIP²)

Het Vlaamse Indicatorenproject brengt artsen, beroepsorganisaties en wetenschappers in verschillende groepen samen om te werken aan de kwaliteit van zorg. Samen bepalen ze per thema wat de zorgverstrekkers moeten meten en wat de norm is. Dit noemen we indicatoren.

Wat meten we?

Op dit ogenblik beschikken we over resultaten in vier domeinen:

1. Borstkanker
2. Rectumkanker
3. Patiëntervaringen
4. Ziekenhuisbreed

Resultaten

Op de website www.zorgkwaliteit.be staan de resultaten per ziekenhuis. Die van AZ Sint-Vincentius Deinze vind je hier.

Vlaamse Patiënten Peiling

In 2016 werd aan de patiënten, na hun hospitalisatie in ons ziekenhuis, gevraagd hun mening te geven over de aangeboden kwaliteit van de zorgen. Deze vragenlijst heette de Vlaamse Patiënten Peiling en werd ontwikkeld door VIP², eveneens in het kader van het kwaliteitsindicatorenproject.

Wat meten we?

Er werd onder andere gepeild naar de mate waarin de patiënten tevreden zijn over hun verblijf, de gekregen informatie tijdens hun opname, de mate waarin ze betrokken worden bij hun behandeling, het engagement en onderlinge samenwerking van de medewerkers/artsen, de manier waarop wordt omgegaan met pijn, de voorbereiding van het ontslag uit het ziekenhuis, enzovoort. Ten slotte werd hen gevraagd een globale beoordeling te geven door middel van een cijfer van 1 tot 10 en of ze ons ziekenhuis zouden aanbevelen aan familie en vrienden.

Resultaten

Hier zie je hoe ons ziekenhuis gescoord heeft op de verschillende onderdelen van de vragenlijst.

Zorginspectie

De Vlaamse overheid houdt toezicht op de kwaliteit die ziekenhuizen leveren. Daarvoor doet ze onaangekondigde controles op verschillende zorgtrajecten die patiënten doorlopen.

Ziekenhuishygiëne

Team

Het team voor ziekenhuishygiëne bestaat uit een arts en twee verpleegkundigen ziekenhuishygiënist. Zij beschikken over de kennis en de vaardigheden om een efficiënt infectiepreventiebeleid te ontwikkelen, uit te voeren en te coördineren.

Daarnaast is ook de referentieverpleegkundige ziekenhuishygiëne van belang. Hij vormt een belangrijke schakel tussen de dienst ziekenhuishygiëne en de verschillende afdelingen in het ziekenhuis. Hij werkt actief mee aan het voorkomen van ziekenhuisinfecties op de afdelingen en wordt hierin ondersteund door de hoofdverpleegkundige en het team ziekenhuishygiëne.

Naast het team voor ziekenhuishygiëne, hebben we binnen onze ziekenhuisstructuur ook een comité ziekenhuishygiëne bestaande uit artsen, apothekers, verpleegkundigen en directieleden. Dit comité komt zes keer per jaar samen.

Beleid

Iedere patiënt die in een ziekenhuis opgenomen wordt, loopt het risico om ten gevolge van zijn behandeling een ziekenhuisinfectie op te lopen. Dit risico wordt geschat op 5 tot 10 %. De dienst ziekenhuishygiëne stelt alles in het werk om dergelijke ziekenhuisinfecties te voorkomen of te bestrijden.

Ziekteverwekkende kiemen kunnen overgedragen worden van de ene naar de andere patiënt, vaak via de handen van gezondheidswerkers. Daarom gaat in het bijzonder veel aandacht uit naar een goede handhygiëne. Handen worden bij voorkeur ingewreven met handalcohol. Dit is snel, efficiënt en veilig. Een flacon met handalcohol is aanwezig op elke patiëntenkamer.

Binnen ons beleidsplan zijn er een aantal vaste onderwerpen die door het team ziekenhuishygiëne en het comité ziekenhuishygiëne worden opgevolgd:

Kwaliteitslabels

Erkenning

AZ Sint-Vincentius Deinze is erkend door het Agentschap Zorg en Gezondheid van de Vlaamse overheid.

Accreditatie

AZ Sint-Vincentius Deinze is geaccrediteerd door Qualicor Europe (geldig tot 2021). Met dit internationaal label toont ons ziekenhuis dat het voldoet aan strenge internationale normen inzake kwaliteit en patiëntveiligheid.

Lees hier het verslag van De Specialist of Zorgnet-Icuro.