Bevraging patiënten

In ons ziekenhuis staat de patiënt en zijn individuele verzorging centraal. Na een opname ontvangt elke patiënt een evaluatieformulier via e-mail die peilt naar zijn of haar tevredenheid over het verblijf in AZ Sint-Vincentius Deinze. Uit de resultaten daarvan blijkt dat patiënten onze familiale zorgen erg op prijs stellen. Patiënten schrijven dan ook vaak in hun evaluatieformulier: “Hier ben je geen nummer”.

“Hier ben je geen nummer.”

Het ziekenhuis vindt het belangrijk om patiëntenervaringen in kaart te brengen:

1. Dagziekenhuis
2. Gehospitaliseerde patiënten

3. Pediatrie (nog niet gepubliceerd)

Meetbare kwaliteit

Zowel de Vlaamse als de Federale overheid nemen initiatieven om kwaliteit en patiëntveiligheid te bevorderen en het publiek hierover te informeren. Met het online brengen van onze cijfers willen wij transparantie creëren in de kwaliteit van onze zorg.

Het meten van de kwaliteit via indicatoren is noodzakelijk om de zorgkwaliteit te behouden en waar nodig te verbeteren.

Vlaams Indicatorenproject (VIP²)

Het Vlaamse Indicatorenproject brengt artsen, beroepsorganisaties en wetenschappers in verschillende groepen samen om te werken aan de kwaliteit van zorg. Samen bepalen ze per thema wat de zorgverstrekkers moeten meten en wat de norm is. Dit noemen we indicatoren.

Wat meten we?

Op dit ogenblik beschikken we over resultaten in vier domeinen:

1. Borstkanker
2. Ervaringen dagopname
3. Ervaringen opname
4. Longkanker
5. Patiëntveiligheid
6. Rectumkanker
7. Website

Resultaten

Op de website www.zorgkwaliteit.be staan de resultaten per ziekenhuis. Die van AZ Sint-Vincentius Deinze vind je hier.

Zorginspectie

De Vlaamse overheid houdt toezicht op de kwaliteit die ziekenhuizen leveren. Daarvoor doet ze onaangekondigde controles op verschillende zorgtrajecten die patiënten doorlopen. Raadpleeg hier het rapport (2019). Eerdere rapporten zijn te vinden op de website van Zorginspectie.

Ziekenhuishygiëne

Team

Het team voor ziekenhuishygiëne bestaat uit een arts en twee verpleegkundigen ziekenhuishygiënist. Zij beschikken over de kennis en de vaardigheden om een efficiënt infectiepreventiebeleid te ontwikkelen, uit te voeren en te coördineren.

Daarnaast is ook de referentieverpleegkundige ziekenhuishygiëne van belang. Hij vormt een belangrijke schakel tussen de dienst ziekenhuishygiëne en de verschillende afdelingen in het ziekenhuis. Hij werkt actief mee aan het voorkomen van ziekenhuisinfecties op de afdelingen en wordt hierin ondersteund door de hoofdverpleegkundige en het team ziekenhuishygiëne.

Naast het team voor ziekenhuishygiëne, hebben we binnen onze ziekenhuisstructuur ook een comité ziekenhuishygiëne bestaande uit artsen, apothekers, verpleegkundigen en directieleden. Dit comité komt zes keer per jaar samen.

Beleid

Iedere patiënt die in een ziekenhuis opgenomen wordt, loopt het risico om ten gevolge van zijn behandeling een ziekenhuisinfectie op te lopen. Dit risico wordt geschat op 5 tot 10 %. De dienst ziekenhuishygiëne stelt alles in het werk om dergelijke ziekenhuisinfecties te voorkomen of te bestrijden.

Ziekteverwekkende kiemen kunnen overgedragen worden van de ene naar de andere patiënt, vaak via de handen van gezondheidswerkers. Daarom gaat in het bijzonder veel aandacht uit naar een goede handhygiëne. Handen worden bij voorkeur ingewreven met handalcohol. Dit is snel, efficiënt en veilig. Een flacon met handalcohol is aanwezig op elke patiëntenkamer.

Binnen ons beleidsplan zijn er een aantal vaste onderwerpen die door het team ziekenhuishygiëne en het comité ziekenhuishygiëne worden opgevolgd:

Kwaliteitslabels

Erkenning

AZ Sint-Vincentius Deinze is erkend door het Agentschap Zorg en Gezondheid van de Vlaamse overheid.

Accreditatie

AZ Sint-Vincentius Deinze is geaccrediteerd in 2017 door Qualicor Europe (geldig tot 2022). Met dit internationaal label toont ons ziekenhuis dat het voldoet aan strenge internationale normen inzake kwaliteit en patiëntveiligheid. Bekijk hieronder het auditrapport.

Lees hier het verslag van De Specialist.

Continue kwaliteitsverbetering

Ons ziekenhuis verbetert de kwaliteit van zorg op basis van kwaliteitsinformatie zoals patiëntenfeedback, kwaliteitsindicatoren, inspectieverslagen, klachten, incidenten, etc.

Lees meer over onze realisaties in ons jaarverslag.

Feedback geven

Wens je feedback te geven over je verblijf in ons ziekenhuis? Vul dan zeker digitale tevredenheidsenquête in die je als patiënt of als naaste ontving via e-mail.

De cel kwaliteit contacteren

Contacteer onze kwaliteitscoördinator Jan Huylebroek.