Identificatiebandje

Identificatiebandje

Bij een opname krijg je een polsbandje met een aantal identificatiegegevens. Het is belangrijk dat je dit polsbandje goed nakijkt en eventuele fouten meldt.

Houd het ook steeds aan tijdens je opname. Het identificatiebandje maakt onder alle omstandigheden duidelijk wie je bent. Het polsbandje bevat ook een barcode die noodzakelijk is om bepaalde onderzoeken te plannen, uit te voeren en elektronisch te verwerken.

Meld het aan een verpleegkundige wanneer:

 • je polsbandje uitzonderlijk wordt verwijderd;
 • de gegevens op je polsbandje niet meer leesbaar zijn (bv. na veelvuldig wassen).

De verpleegkundige kan je dan meteen een nieuw polsbandje bezorgen. Pas na het verlaten van het ziekenhuis mag je het polsbandje verwijderen.

Tijdens je verblijf vragen onze medewerkers meerdere keren je naam, voornaam en geboortedatum. Dit is een standaardprocedure die we toepassen om 100 % zeker te zijn dat wij de juiste zorgen aan de juiste persoon toedienen op het juiste moment.

Bij verwarde patiënten of patiënten buiten bewustzijn wordt de identiteit gecontroleerd aan de hand van het polsbandje.

Ziekenhuishygiëne en infectiepreventie

Ziekenhuishygiëne en infectiepreventie

De belangrijkste opdracht van het team infectiepreventie is het voorkomen van zorginfecties. Deze infecties hebben zowel op lichamelijk, mentaal als economisch vlak aanzienlijke gevolgen. Ook jij kan je steentje bijdragen bij het voorkomen van zorginfecties door rekening te houden met onderstaande maatregelen.

Tip

Pomp tweemaal een dosis handalcohol in je handpalm en wrijf je handen in gedurende 30 seconden. Laat je handen nadien drogen aan de lucht.

Handhygiëne

De handen vormen zowel direct als indirect de belangrijkste overdrachtsweg voor ongewenste micro-organismen. Een goede handhygiëne is dan ook de meest eenvoudige en doeltreffende manier om zorginfecties te verminderen en zelfs te voorkomen. Onze medewerkers besteden veel aandacht aan het tijdig en correct ontsmetten en/of wassen van de handen. Spreek hen hier gerust over aan. Ook voor jou en je bezoekers is het belangrijk de handen regelmatig te wassen (bv. na een toiletbezoek en voor het eten). Vraag je bezoekers de handen te ontsmetten bij het binnenkomen van de kamer. Maak daarvoor gebruik van de beschikbare voorzieningen.

Meer info vind je in de folder hieronder.

Nies- en hoesthygiëne

Ook een goede nies- en hoesthygiëne voorkomt dat bacteriën en virussen overgedragen worden van de ene persoon naar de andere. Hierbij enkele tips:

 • Draai steeds je hoofd weg als je moet niezen of hoesten.
 • Bedek je neus en mond als je niest of hoest. Gebruik hiervoor papieren wegwerpzakdoekjes of je elleboogplooi.
 • Was de handen na hoesten of niezen.

Melden van infecties

Informeer je behandelend arts of de verpleegkundige steeds wanneer:

 • je drager bent of was van een multiresistente bacterie bv. Methicilline Resistente Staphylococcus Aureus (MRSA), Carbapenemase Producerende Enterobacteriaceae (CPE) ...
 • je frequent in contact komt met varkens of vleeskalveren;
 • je werkzaam bent als zorgverlener
 • je (mogelijks) besmet bent met een specifiek virus bv. COVID-19, HIV, …

Doe dit niet alleen bij je opname, maar ook bij consultaties voor en na je ziekenhuisopname. Op deze manier willen we verdere verspreiding in het ziekenhuis voorkomen. Indien nodig wordt je behandeling uitgesteld.

Meer info vind je in de folder MRSA en CPE.

Valpreventie

Valpreventie

Het risico op vallen na een ingreep of bij het gebruik van medicijnen is groot. Zo verklein je de kans op een val:

 • Meld het aan de verpleegkundige indien je eerder gevallen bent.
 • Wees voorzichtig en bel bij problemen tijdig voor hulp.
 • Controleer of het nachtkastje in je nabijheid staat en of het beloproepsysteem binnen handbereik hangt.
 • Draag gesloten schoenen.
 • Vraag om je bed in laagstand te plaatsen. Sta op uit je bed in twee tijden: zet je eerst rechtop in bed, stap er pas dan uit.

Onze verpleegkundigen staan altijd klaar om je de nodige valpreventietips te geven.

Fixatie-arm beleid

Fixatie-arm beleid

Wat is fixatie?

Onder fixatie verstaan we het aanwenden van mechanische hulpmiddelen, bevestigd aan of in de directe omgeving van de zorggebruiker, welke niet zelfstandig kunnen verwijderd worden en die de bewegingsvrijheid van de patiënt beperkt.

Fixatie-arme zorg

Onze fixatie-arme zorg begint bij het vroegtijdig opsporen van risicogedrag en het inzetten van maximale preventieve en alternatieve interventies. Vrijheidsbeperking wordt toegepast volgens vastgelegde principes en moet steeds het laatste keuzemiddel zijn, nl. enkel indien de veiligheid van de patiënt of anderen en de behandeling op geen enkele andere manier kan gegarandeerd worden.

De maatregelen worden steeds met de behandelend arts en het team besproken. De duur van fixeren wordt zo kort mogelijk gehouden en minimum drie keer per dag wordt overwogen of er verder dient gefixeerd te worden. Dit alles wordt gerapporteerd in het patiëntendossier.

Patiënt en familie krijgen extra uitleg en worden op de hoogte gehouden.

Diefstalpreventie

Diefstalpreventie

In elk drukbezocht gebouw bestaat het risico dat waardevolle voorwerpen of geld worden ontvreemd. Een aantal tips:

 • Laat waardevolle voorwerpen thuis.
 • Maak gebruik van het kluisje op de kamer. Indien er geen kluisje aanwezig is, kan je dit aan de verpleegkundige overhandigen die je eigendom zal bewaren in de kluis van het ziekenhuis.
 • Laat je portefeuille en handtas in elk geval niet onbeheerd achter als je de kamer verlaat.

Word je ondanks alle voorzorgsmaatregelen toch het slachtoffer van diefstal, verwittig dan zo snel mogelijk een verpleegkundige. AZ Sint-Vincentius Deinze kan nooit aansprakelijk worden gesteld voor diefstal of verlies.

AZ Sint-Vincentius Deinze is voor iedereen toegankelijk. Om de veiligheid op te kunnen volgen, wordt zowel binnen als buiten de muren van ons ziekenhuis camerabewaking ingezet.

Brandveiligheid

Brandveiligheid

Elke kamer is uitgerust met een eigen rookdetector. Brandblusmiddelen zijn op de gang aanwezig. Bij branddetectie wordt automatisch een interventieploeg opgeroepen. Als er brand uitbreekt, blijf dan rustig en verwittig meteen een verpleegkundige. Gebruik nooit de lift bij brand.

Het gebruik van elektrische toestellen die je zelf meebracht is enkel toegestaan indien:

 • het toestel in goede staat is;
 • het aansluitsnoer en de stekker niet beschadigd zijn;
 • het CE-label zichtbaar is op het toestel.

Nergens in ons ziekenhuis is het toegestaan kaarsen te branden. In de stille ruimte staan elektrische kaarsen zodat lucifers of aanstekers niet meer nodig zijn.