Patiëntenrechten

Sinds 2002 zijn de rechten van de patiënt bepaald in de wet op de patiëntenrechten. Je hebt recht op:

Klik op de opsomming om meer duiding te krijgen in een video door de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid.

Uitoefening patiëntenrechten door derden

Bijstand van een vertrouwenspersoon

Bij de uitoefening van het recht op gezondheidsinformatie en toestemmingsinformatie, het recht op inzage/afschrift van het patiëntendossier en het klachtrecht kan de patiënt zich laten bijstaan door één of meerdere vertrouwenspersonen. De vertrouwenspersoon helpt de patiënt bij de uitoefening van deze rechten. Hij of zij kan daarbij samen met de patiënt of alleen, in naam van de patiënt, optreden.

De aanwijzing van een vertrouwenspersoon kan op informele wijze gebeuren, bijvoorbeeld door samen te verschijnen op het kabinet van de arts. De patiënt kan er ook voor kiezen om de vertrouwenspersoon schriftelijk aan te duiden via het formulier van de Federale Commissie ‘Rechten van de patiënt’.

Het verzoek van de patiënt om de vertrouwenspersoon te betrekken bij de uitoefening van zijn rechten zal samen met de identiteit van de vertrouwenspersoon toegevoegd worden aan het patiëntendossier.

De patiënt kan de aanduiding als vertrouwenspersoon op elk moment beëindigen.

Optreden van een vertegenwoordiger

Indien de patiënt wilsonbekwaam is geworden en hierdoor niet langer zelf zijn patiëntenrechten kan uitoefenen, zal een vertegenwoordiger in de plaats van de patiënt optreden. Er zijn verschillende soorten vertegenwoordigers.

Vooreerst kan de patiënt zelf een vertegenwoordiger aanduiden voor de uitoefening van zijn rechten in het geval hij zelf wilsonbekwaam is geworden. Deze aanduiding gebeurt via een schriftelijk mandaat dat zowel door de patiënt als door de vertegenwoordiger wordt ondertekend. Hiervoor kan gebruik gemaakt worden van het formulier van de Federale Commissie ‘Rechten van de Patiënt’. Dit mandaat kan op elk moment schriftelijk herroepen worden.

Heeft de patiënt geen vertegenwoordiger aangewezen (of treedt de aangewezen vertegenwoordiger niet op), dan worden de patiëntenrechten van de wilsonbekwame patiënt uitgeoefend door de bewindvoerder van de persoon, voor zover hij hiertoe de bevoegdheid heeft gekregen van de vrederechter.

Indien er geen bewindvoerder is die bevoegd is om de patiënt te vertegenwoordigen, zal een familielid van de patiënt zijn patiëntenrechten uitoefenen. Deze informele vertegenwoordigers alsook de volgorde waarin zij kunnen optreden zijn bepaald in de wet pätiëntenrechten. Het gaat over:

 • de samenwonende echtgenoot, de wettelijk of feitelijk samenwonende partner
 • een meerderjarig kind
 • een ouder
 • een meerderjarige broer of zus

Indien bovenstaande familieleden ontbreken of in geval van een conflict tussen meerdere vertegenwoordigers van dezelfde rang (bv. conflict tussen verschillende kinderen) behartigt de beroepsbeoefenaar de belangen van de patiënt.

Centrale aansprakelijkheid

Het ziekenhuis is centraal aansprakelijk voor de naleving van de rechten van de patiënt door de medewerkers en beroepsbeoefenaars die in het ziekenhuis werkzaam zijn. Op grond van de centrale aansprakelijkheid kan het ziekenhuis aangesproken worden voor tekortkomingen van beroepsbeoefenaren die in het ziekenhuis werkzaam zijn, ongeacht of die persoon prestaties op zelfstandige basis verricht of niet.

Hieronder vind je ook voor de verschillende categorieën van beroepsbeoefenaars informatie omtrent hun rechtsverhouding met het ziekenhuis.

CategorieStatuut/rechtsverhoudingCentrale aansprakelijkheid
artsenzelfstandigja
klinisch biologenzelfstandigja
verpleegkundigen / vroedkundigen / zorgkundigenwerknemerja
apothekerswerknemerja
psychologenwerknemerja
paramediciwerknemerja
laborantenwerknemerja
anderwerknemerja


Meer (geïndividualiseerde) info nodig? Neem contact op met Kim Devolder, juridisch stafmedewerker, via 09 387 70 51 of kim.devolder@azstvdeinze.be.

Jouw privacy

AZ Sint-Vincentius Deinze hecht veel belang aan de privacy van elke patiënt.

Privacy van de patiënt

 • Elke medewerker en arts is gebonden door het beroepsgeheim over alles waar zij beroepshalve kennis van nemen.
 • Zonder toestemming van de patiënt mag geen derde persoon aanwezig zijn bij een behandeling of onderzoek, tenzij die aanwezigheid strikt noodzakelijk is.
 • Privacyreglement van AZ Sint-Vincentius Deinze: bij een opname in ons ziekenhuis of een consultatie bij een arts worden veel persoonsgegevens en gezondheidsgegevens van patiënten verwerkt. Omdat AZ Sint-Vincentius Deinze veel belang hecht aan de privacy en gegevensbescherming van zijn patiënten, beschikt ons ziekenhuis over een privacyreglement. Hierin staat meer informatie over hoe het ziekenhuis, de artsen en de medewerkers omgaan met de persoonsgegevens die zij verzamelen en verwerken. Je kan dit document hieronder consulteren.

Privacy, ook voor anderen

Bij het maken van beeld- en geluidsopnames vragen wij je volgende richtlijnen te respecteren:

 • Als andere personen dan jezelf (medewerker, medepatiënt, arts of bezoeker) herkenbaar in beeld komen, is hun voorafgaande toestemming vereist. De verleende goedkeuring geldt enkel voor persoonlijk gebruik.
 • Het delen van een opname via sociale media is niet toegelaten, tenzij de betrokkenen ook hiervoor hun toestemming hebben verleend.

Data Protection Officer (DPO)

Onze Data Protection Officer van AZ Sint-Vincentius Deinze is steeds bereid bijkomende informatie te verstrekken over het privacyreglement, de rechten in het kader van de gegevensbescherming en de wijze waarop die rechten kunnen worden uitgeoefend. Het gaat over:

 • recht op inzage;
 • recht op verbetering;
 • recht op gegevenswissing;
 • recht op overdraagbaarheid;
 • recht op bezwaar.

Onze huisregels

 • In ons ziekenhuis zijn dieren niet toegelaten. Enkel geattesteerde assistentiehonden krijgen toegang.
 • Roken is verboden in het hele ziekenhuis en in de rookvrije zone rond het ziekenhuis.
 • Vuurwapens en illegale middelen zijn niet toegelaten in het ziekenhuis. Indien deze worden aangetroffen, worden ze onmiddellijk overhandigd aan de politiediensten.

In het geval van een opname hanteren we ook de volgende afspraken:

 • Duid binnen je familie één contactpersoon aan voor eventuele telefonische contacten.
 • Als je de verpleegafdeling verlaat, meld dit dan altijd aan een verpleegkundige.
 • Respecteer de privacy en de rust van medepatiënten. Zorg ervoor dat de bezoekregeling gerespecteerd wordt. Houd het zeker rustig na 20 uur en demp het geluid van je radio en/of tv.

Vragen, suggesties of klachten?

Neem gerust contact op met onze ombudsdienst.