AZ Maria Middelares & AZ Sint-Vincentius Deinze, waarom samen verder? Lees het hier.

Palliatief support team

Palliatief support team

Ook voor patiënten die niet meer kunnen genezen en hun familie hebben wij een hart binnen ons ziekenhuis. Palliatieve zorg en menswaardig sterven is een recht. Verzachten van het lijden staat dan voorop.

Wat is het palliatief support team?

Palliatieve zorg is de totale zorg voor de patiënt van wie de ziekte niet meer te genezen is. Ons doel is tot aan de dood de best mogelijke levenskwaliteit en een maximale autonomie te bereiken voor de patiënt en zijn of haar naasten.

Het palliatief support team bestaat uit een arts, een palliatief verpleegkundige en twee psychologen die gespecialiseerd zijn in de palliatieve zorgen. Deze groep kan voor patiëntenondersteuning ook beroep doen op een vrijwilliger.

Het palliatief support team werkt – op vraag van de patiënt, de familie of het behandelende team – mee om palliatieve zorg te organiseren in het ziekenhuis of thuis. Wanneer de palliatieve patiënt het ziekenhuis verlaat, kunnen we palliatieve thuiszorg inschakelen of een doorverwijzing naar een palliatieve eenheid organiseren.

Wie kan bij ons terecht en waarvoor?

Het palliatief support team staat ter beschikking van alle personen die binnen het ziekenhuis in contact komen met palliatieve zorgen en het levenseinde. Zowel patiënten als familieleden, vrienden, artsen, verpleegkundigen, kinesisten, maatschappelijk werkers … kunnen bij het palliatief support team terecht met vragen over:

  • pijnbestrijding
  • comfortzorg
  • palliatieve sedatie
  • wilsverklaring
  • euthanasie.

Het palliatief support team biedt ook existentiële, psychosociale en emotionele ondersteuning.

Multidisciplinaire samenwerking

We werken nauw samen met het behandelend team en andere diensten, zowel binnen het ziekenhuis (bv. de sociale en de pastorale dienst) als erbuiten (bv. onze collega’s in andere ziekenhuizen, de palliatieve thuiszorg, de palliatieve eenheden).

We zijn gebonden aan het beroepsgeheim zoals alle professionele hulpverleners. Alle vragen worden strikt persoonlijk en vertrouwelijk behandeld.

Contact

Op eigen initiatief of dat van familieleden, artsen of verpleegkundigen kan het begeleidingsteam ingeschakeld worden.

Bij vragen kan je de medewerkers het palliatief support team telefonisch, via e-mail of via een verpleegkundige op de afdeling bereiken. Er is steeds een medewerker van het palliatief support team aanwezig in het ziekenhuis, behalve tijdens het weekend.

Vroegtijdige zorgplanning

Vroegtijdige zorgplanning

Heb je vragen over het levenseinde of over het al dan niet (verder) behandelen van een aandoening in specifieke situaties? Zowel patiënten als personen die niet verbonden zijn aan AZ Sint-Vincentius Deinze kunnen een afspraak maken bij onze consulent vroegtijdige zorgplanning Krista Vander Schaeven. Ze geeft de nodige uitleg en begeleiding waar nodig bij het in orde brengen van een aantal belangrijke documenten (bv. wilsverklaring euthanasie, negatieve wilsverklaring en verklaring orgaandonatie).

Elke wilsverklaring wordt dan vastgelegd in het patiëntendossier.

Euthanasie

Euthanasie

Euthanasie is mogelijk in ons ziekenhuis. Vanuit onze christelijke visie kiezen wij ervoor om dit niet toe te passen bij niet-terminale patiënten of patiënten met een vraag op basis van psychisch of existentieel lijden. De patiënt wordt doorverwezen wanneer we deze vraag zelf niet kunnen opnemen.

Bij een euthanasiewens is communicatie erg belangrijk. Het verzoek moet herhaald en vrijwillig zijn. Daarom is het belangrijk de tijd te nemen om de patiënt te leren kennen en zijn verzoek correct in te schatten.

Het palliatief support team wordt bij een euthanasievraag ingeschakeld. Samen met de arts en het behandelend team begeleiden wij patiënt en familie doorheen het euthanasieproces. Een tweede arts wordt geconsulteerd om het euthanasieverzoek te staven. Daarna volgt een multidisciplinair overleg om het verzoek te bespreken en te bekijken wat de mogelijkheden zijn.

Het palliatief support team is aanwezig tijdens de uitvoering van de euthanasie, ter ondersteuning van patiënt, zijn naasten en het behandelend team. Het team zorgt ook voor nazorg bij de familie.

Neem bij vragen contact op met een van de medewerkers van het palliatief support team.

Palliatief verpleegkundige en LEIF-nurse

Pyscholoog

Palliatief arts

Meer informatie

Meer informatie

Federatie Palliatieve Zorg Vlaanderen vzw

Palliatieve Zorg Oost-Vlaanderen

Netwerk palliatieve zorg Gent-Eeklo

Vlaamse Liga tegen Kanker - palliatieve zorgen

Stichting tegen kanker - palliatieve zorg

LEIF, LevensEinde InformatieForum zorg

LEIF-lijn, info over levenseinde: 078 15 11 15

Recht op waardig sterven