Rol ombudsdienst

Rol ombudsdienst

Het is onze prioriteit om elke dag kwaliteitsvolle gezondheidszorg aan te bieden. Toch kan het voorvallen dat de behandeling, de zorg of het verblijf in AZ Sint-Vincentius Deinze niet volledig beantwoordt aan je verwachtingen. Dan staat de ombudsdienst voor jou klaar.

De ombudsdienst van het ziekenhuis is een neutraal en onpartijdig aanspreekpunt voor patiënten die hun ongenoegen of ontevredenheid willen uiten over de verleende zorgen en diensten. De ombudsdienst luistert, informeert en adviseert. De ombudsdienst formuleert voorstellen en zoekt naar een compromis tussen de verschillende partijen. Bij de afhandeling van de klacht, stimuleert de ombudsdienst het directe overleg tussen de zorgverlener en de patiënt.

Daarnaast heeft de ombudsdienst als taak informatie te verstrekken over de eigen organisatie, de werking en de te volgen procedures, zowel aan patiënten als aan zorgverlener. Op die manier poogt de ombudsdienst de communicatie tussen de patiënt en de zorgverstrekker te bevorderen en klachten te voorkomen.

De ombudsdienst heeft toegang tot alle gegevens die noodzakelijk zijn voor de uitoefening van zijn opdracht, maar is hierbij uiteraard gebonden door het beroepsgeheim. Alle informatie die aan de ombudsdienst wordt meegedeeld, wordt als strikt vertrouwelijk behandeld en niet meegedeeld aan derden, tenzij met toestemming van de betrokken partij.

Klacht, incident of suggestie melden

Klacht, incident of suggestie melden
 • Een incident: een onbedoelde gebeurtenis tijdens het zorgproces die tot schade aan de patiënt heeft geleid of kon leiden.
 • Een klacht: elke vorm van ongenoegen of onvrede die je ervaart n.a.v. een contact met ons ziekenhuis
 • Een suggestie: een tip of idee een de kwaliteit van zorg te verbeteren

Wil je een incident of klacht melden, of een suggestie doen om de kwaliteit van zorg te verbeteren? Je kan steeds telefonisch, per e-mail of via onderstaand formulier contact opnemen met onze ombudsvrouw Kim Devolder.

Anonieme klachten worden enkel gezien als signaalfunctie en worden niet behandeld.

Indien je de voorkeur geeft aan een persoonlijk overleg, neem dan vooraf contact op om een afspraak te maken.

 • De ombudsdienst is bereikbaar op weekdagen van 8.30 tot 12 en van 13 tot 17 uur.
 • De ombudsdienst bevindt zich op de derde verdieping van het hoofdgebouw. Volg route 155.

Afschrift of inzage medisch dossier

Afschrift of inzage medisch dossier

Voor een afschrift van je medisch dossier kan je terecht bij:

CoZo (het Collaboratief Zorgplatform)
Via www.cozo.be of op smartphone via de app. Op dit digitaal samenwerkingsplatform kan je je gegevens (verslagen, resultaten, beelden, medicatieschema's, brieven …) digitaal raadplegen. Je kan terugblikken op je gegevens vanaf 1 december 2017. Indien je in AZ Sint-Vincentius Deinze een arts consulteerde, kan je je gegevens digitaal raadplegen vanaf drie weken na consultatie. Deze tijdspanne laat de arts toe eerst de resultaten met jou te bespreken en de nodige duiding te geven bij de gegevens.
Je huisarts
Deze beschikt over verslagen en afschriften van de behandelingen in AZ Sint-Vincentius Deinze.
Je behandelend arts in AZ Sint-Vincentius Deinze
Daarvoor neem je best contact op met het secretariaat van je arts.

Wens je alsnog via het ziekenhuis inzage tot of een afschrift van je dossier, dan kan je daarvoor contact opnemen met onze ombudsdienst. Je vindt de contactgegevens eerder op deze pagina.

Jaarverslag met aanbevelingen

Jaarverslag met aanbevelingen

Jaarlijks maakt de ombudsdienst van het ziekenhuis een (geanonimiseerd) verslag op. Wat vind je hierin?

 • aantal klachten
 • thema’s klachten
 • bereikte verzoeningsresultaten
 • aanbevelingen om herhaling van klachten te vermijden


Aan wie bezorgt de ombudsdienst het jaarverslag?

 • Met oog op continue kwaliteitsverbetering bezorgt de ombudsdienst het jaarverslag aan de directie, hoofdarts, medische raad en raad van bestuur van het ziekenhuis.
 • Ook de Vlaamse ombudsman ontvangt een exemplaar. Die neemt het vervolgens op in het jaarverslag van de Vlaamse ombudsdienst en rapporteert jaarlijks (begin maart) over werkzaamheden en aanbevelingen bij het Vlaams Parlement.