AZ Maria Middelares & AZ Sint-Vincentius Deinze, waarom samen verder? Lees het hier.

Identificatiebandje

Identificatiebandje

Bij een opname krijg je een polsbandje met een aantal identificatiegegevens. Het is belangrijk dat je dit polsbandje goed nakijkt en eventuele fouten meldt.

Houd het ook steeds aan tijdens je opname. Het identificatiebandje maakt onder alle omstandigheden duidelijk wie je bent. Het polsbandje bevat ook een barcode die noodzakelijk is om bepaalde onderzoeken te plannen, uit te voeren en elektronisch te verwerken.

Meld het aan een verpleegkundige wanneer:

 • je polsbandje uitzonderlijk wordt verwijderd;
 • de gegevens op je polsbandje niet meer leesbaar zijn (bv. na veelvuldig wassen).

De verpleegkundige kan je dan meteen een nieuw polsbandje bezorgen. Pas na het verlaten van het ziekenhuis mag je het polsbandje verwijderen.

Tijdens je verblijf vragen onze medewerkers meerdere keren je naam, voornaam en geboortedatum. Dit is een standaardprocedure die we toepassen om 100 % zeker te zijn dat wij de juiste zorgen aan de juiste persoon toedienen op het juiste moment.

Bij verwarde patiënten of patiënten buiten bewustzijn wordt de identiteit gecontroleerd aan de hand van het polsbandje.

Ziekenhuishygiëne en infectiepreventie

Ziekenhuishygiëne en infectiepreventie

De belangrijkste opdracht van het team infectiepreventie is het voorkomen van zorginfecties. Deze infecties hebben zowel op lichamelijk, mentaal als economisch vlak aanzienlijke gevolgen. Ook jij kan je steentje bijdragen bij het voorkomen van zorginfecties door rekening te houden met onderstaande maatregelen.

Tip

Pomp tweemaal een dosis handalcohol in je handpalm en wrijf je handen in gedurende 30 seconden. Laat je handen nadien drogen aan de lucht.

Handhygiëne

De handen vormen zowel direct als indirect de belangrijkste overdrachtsweg voor ongewenste micro-organismen. Een goede handhygiëne is dan ook de meest eenvoudige en doeltreffende manier om zorginfecties te verminderen en zelfs te voorkomen. Onze medewerkers besteden veel aandacht aan het tijdig en correct ontsmetten en/of wassen van de handen. Spreek hen hier gerust over aan. Ook voor jou en je bezoekers is het belangrijk de handen regelmatig te wassen (bv. na een toiletbezoek en voor het eten). Vraag je bezoekers de handen te ontsmetten bij het binnenkomen van de kamer. Maak daarvoor gebruik van de beschikbare voorzieningen.

Meer info vind je in de folder hieronder.

Nies- en hoesthygiëne

Ook een goede nies- en hoesthygiëne voorkomt dat bacteriën en virussen overgedragen worden van de ene persoon naar de andere. Hierbij enkele tips:

 • Draai steeds je hoofd weg als je moet niezen of hoesten.
 • Bedek je neus en mond als je niest of hoest. Gebruik hiervoor papieren wegwerpzakdoekjes of je elleboogplooi.
 • Was de handen na hoesten of niezen.

Melden van infecties

Informeer je behandelend arts of de verpleegkundige steeds wanneer:

 • je drager bent of was van een multiresistente bacterie bv. Methicilline Resistente Staphylococcus Aureus (MRSA), Carbapenemase Producerende Enterobacteriaceae (CPE) ...
 • je frequent in contact komt met varkens of vleeskalveren;
 • je werkzaam bent als zorgverlener
 • je (mogelijks) besmet bent met een specifiek virus bv. COVID-19, HIV, …

Doe dit niet alleen bij je opname, maar ook bij consultaties voor en na je ziekenhuisopname. Op deze manier willen we verdere verspreiding in het ziekenhuis voorkomen. Indien nodig wordt je behandeling uitgesteld.

Meer info vind je in de folder MRSA en CPE.

HOST E17-ziekenhuisnetwerk

Het HOST-project (Hospital Outbreak Support Team) van het E17-ziekenhuisnetwerk versterkt de samenwerking tussen de ziekenhuizen van het netwerk op het gebied van infectiebestrijding en beter gebruik van infectiewerende middelen. Dat betekent dat de ziekenhuishygiëneteams van de verschillende ziekenhuizen hun expertise afstemmen op en ter beschikking stellen van elkaar en residentiële collectiviteiten zoals woonzorgcentra en de eerstelijnsgezondheidszorg.

Het HOST-project loopt in samenwerking met de Belgische Commissie voor de Coördinatie van het Antibioticabeleid (BAPCOC) en de FOD Volksgezondheid. Meer info vind je op de website van het E17-ziekenhuisnetwerk.

Valpreventie

Valpreventie

Het risico op vallen na een ingreep of bij het gebruik van medicijnen is groot. Zo verklein je de kans op een val:

 • Meld het aan de verpleegkundige indien je eerder gevallen bent.
 • Wees voorzichtig en bel bij problemen tijdig voor hulp.
 • Controleer of het nachtkastje in je nabijheid staat en of het beloproepsysteem binnen handbereik hangt.
 • Draag gesloten schoenen.
 • Vraag om je bed in laagstand te plaatsen. Sta op uit je bed in twee tijden: zet je eerst rechtop in bed, stap er pas dan uit.

Onze verpleegkundigen staan altijd klaar om je de nodige valpreventietips te geven.

Veiligheidsbeperkende maatregelen 

Veiligheidsbeperkende maatregelen 

Fixatie-arm beleid

Wat is fixatie?

Onder fixatie verstaan we het aanwenden van mechanische hulpmiddelen, bevestigd aan of in de directe omgeving van de zorggebruiker, welke niet zelfstandig kunnen verwijderd worden en die de bewegingsvrijheid van de patiënt beperkt.

Fixatie-arme zorg

Onze fixatie-arme zorg begint bij het vroegtijdig opsporen van risicogedrag en het inzetten van maximale preventieve en alternatieve interventies. Vrijheidsbeperking wordt toegepast volgens vastgelegde principes en moet steeds het laatste keuzemiddel zijn, nl. enkel indien de veiligheid van de patiënt of anderen en de behandeling op geen enkele andere manier kan gegarandeerd worden.

De maatregelen worden steeds met de behandelend arts en het team besproken. De duur van fixeren wordt zo kort mogelijk gehouden en minimum drie keer per dag wordt overwogen of er verder dient gefixeerd te worden. Dit alles wordt gerapporteerd in het patiëntendossier.

Patiënt en familie krijgen extra uitleg en worden op de hoogte gehouden.

Afzondering

AZ Sint-Vincentius Deinze biedt zorg aan psychisch kwetsbare patiënten, in een sfeer van vertrouwen en veiligheid, en met maximaal beslissingsrecht voor de patiënt.

Toch kunnen er zich situaties voordoen waarbij het psychisch lijden dermate groot is dat de veiligheid van de patiënt niet meer gegarandeerd kan worden. Indien binnen de crisis de patiënt een gevaar blijkt voor zichzelf en voor anderen kan er overgegaan worden tot afzondering van de patiënt in een beveiligde ruimte.

Afzondering is een uitzonderlijke maatregel die enkel in extreme situaties wordt toegepast, steeds in overleg met het behandelende team én met de patiënt en dit voor de kortst mogelijke tijd. Onze zorgverleners handelen volgens een vaste procedure, geënt op het crisisontwikkelingsmodel, die binnen het geheel van vrijheidsbeperkende maatregelen de integriteit van de patiënt centraal stelt. De familie van de patiënt wordt, indien gekend, binnen 24 uur op de hoogte gebracht.

Dwangmedicatie

AZ Sint-Vincentius Deinze gaat voluit voor multidisciplinaire zorg op maat van de patiënt. Inspraak in de behandeling is hier een belangrijk aspect. In acute crisissituaties kan het mogelijk zijn dat binnen de behandeling medicatie moet worden toegediend zonder akkoord van de patiënt. Deze maatregel kadert binnen het medicatiebeleid en gebeurt dus enkel na volledig voorschrift van de arts.

Het toedienen van dwangmedicatie valt onder de vrijheidsbeperkende maatregelen die beschreven staan in een vaste procedure. Hierin wordt benadrukt dat dit een uitzonderlijke situatie is en uitsluitend toegepast wordt wanneer er geen andere opties zijn. De familie van de patiënt wordt, indien gekend, binnen 24 uur op de hoogte gebracht.

Diefstalpreventie

Diefstalpreventie

In elk drukbezocht gebouw bestaat het risico dat waardevolle voorwerpen of geld worden ontvreemd. Een aantal tips:

 • Laat waardevolle voorwerpen thuis.
 • Maak gebruik van het kluisje op de kamer. Indien er geen kluisje aanwezig is, kan je dit aan de verpleegkundige overhandigen die je eigendom zal bewaren in de kluis van het ziekenhuis.
 • Laat je portefeuille en handtas in elk geval niet onbeheerd achter als je de kamer verlaat.

Word je ondanks alle voorzorgsmaatregelen toch het slachtoffer van diefstal, verwittig dan zo snel mogelijk een verpleegkundige. AZ Sint-Vincentius Deinze kan nooit aansprakelijk worden gesteld voor diefstal of verlies.

AZ Sint-Vincentius Deinze is voor iedereen toegankelijk. Om de veiligheid op te kunnen volgen, wordt zowel binnen als buiten de muren van ons ziekenhuis camerabewaking ingezet.

Brandveiligheid

Brandveiligheid

Elke kamer is uitgerust met een eigen rookdetector. Brandblusmiddelen zijn op de gang aanwezig. Bij branddetectie wordt automatisch een interventieploeg opgeroepen. Als er brand uitbreekt, blijf dan rustig en verwittig meteen een verpleegkundige. Gebruik nooit de lift bij brand.

Het gebruik van elektrische toestellen die je zelf meebracht is enkel toegestaan indien:

 • het toestel in goede staat is;
 • het aansluitsnoer en de stekker niet beschadigd zijn;
 • het CE-label zichtbaar is op het toestel.

Nergens in ons ziekenhuis is het toegestaan kaarsen te branden. In de stille ruimte staan elektrische kaarsen zodat lucifers of aanstekers niet meer nodig zijn.

Vermijden van incidenten en verbeteracties

Vermijden van incidenten en verbeteracties

Ben je betrokken bij een incident?

Breng een zelfverlener op de hoogte. Dan gaan we hierover met jou in gesprek. We vinden het belangrijk dat je weet wat er gebeurd is, hoe we zullen anticiperen op mogelijke gevolgen en wat wij zullen doen om soortgelijke incidenten in de toekomst te vermijden. Op die manier behouden of versterken we het vertrouwen dat je in ons ziekenhuis hebt.

Indien gewenst, kan je dit ook aangeven via de ombudsdienst.

Een incident is een onbedoelde gebeurtenis tijdens het zorgproces die tot schade heeft geleid of zou kunnen leiden. Ondanks de inspanningen die zorgverleners en zorgorganisaties leveren om de patiëntveiligheid te garanderen, loopt er toch af en toe iets mis. Zicht hebben op deze incidenten is noodzakelijk om ze naar de toekomst toe te vermijden.

Onze medewerkers melden incidenten via een meld- en leersysteem. Meldingen worden geanalyseerd en zo nodig worden verbeteracties opgestart. Incidenten zien wij als een kans tot het verbeteren van de kwaliteit van onze zorg en de patiëntveiligheid.