AZ Maria Middelares & AZ Sint-Vincentius Deinze, waarom samen verder? Lees het hier.

Waarop heb je recht als patiënt?

Waarop heb je recht als patiënt?

Sinds 2002 zijn de rechten van de patiënt bepaald in de wet op de patiëntenrechten. Klik op de groene titeltjes om meer duiding te krijgen in video's van de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid.

Je hebt recht op:


Wat dat betekent in de praktijk, vind je in het antwoord op een aantal veelgestelde vragen hieronder. Meer info over patiëntenrechten vind je ook hier.

Ben je ontevreden? Weet dat je steeds een klacht kan indienen, incident kan melden of een suggestie kan geven via de ombudsdienst.

Meer info over patiëntenrechten vind je hier.

Patiëntenrechten - Veelgestelde vragen

Patiëntenrechten - Veelgestelde vragen

Klik op onderstaande vragen om het antwoord te ontdekken.

Waarom worden mijn naam, voornaam en geboortedatum om de haverklap gevraagd?

Recht op kwaliteitsvolle dienstverlening

Als patiënt krijgt je de best mogelijke zorgen. Met de (medische) kennis en beschikbare technologie behandelen onze zorgverstrekkers jou volgens jouw behoeften en wensen. Sociale klasse, seksuele geaardheid en geloofsovertuiging spelen daarbij geen rol.

Je behandeling omvat alle zorgen met het oog op het voorkomen, behandelen en verzachten van lichamelijke en psychische pijn.

Medewerkers vragen regelmatig je naam, voornaam en geboortedatum. Dat is niet omdat ze die steeds vergeten, maar uit patiëntveiligheidsoverwegingen. Beschouw het als een extra controle om er zeker van te zijn dat de juiste zorgen aan de juiste patiënt op het juiste moment worden toegediend.

Kan ik zomaar een tweede opinie vragen?

Recht op vrije keuze beroepsbeoefenaar

Je bent in principe vrij in de keuze van jouw zorgverlener. Dat betekent dat je je op elk moment kan richten tot een arts in een (ander) ziekenhuis. Die arts kan jouw medisch dossier raadplegen via e-health. Je kan je huidige arts ook vragen om een kopie van je medisch dossier op te sturen naar je nieuwe arts.

De vrije keuze van beroepsbeoefenaar kan door de wet of door omstandigheden die eigen zijn aan de organisatie beperkt worden (bv. bij aanwezigheid van slechts één specialist in het ziekenhuis).

Elke zorgverlener heeft ook het recht om jou als patiënt te weigeren. In geval van nood geldt uiteraard een verplichting tot hulpverlening. Onderbreekt de zorgverlener je behandeling, dan verzekert die verdere opvolging door een collega.

Hoe is de prognose van mijn ziektetoestand?

Recht op informatie over de gezondheidstoestand

Je zorgverlener deelt je alle informatie mee, zodat je jouw gezondheidstoestand kan begrijpen. Je krijgt informatie over hoe je ziektetoestand (mogelijk) zal evolueren, ook al is die evolutie mogelijk eerder negatief. Als de zorgverlener een behandeling of ingreep voorstelt, moet je als patiënt ook uitleg krijgen over de mogelijke risico’s en complicaties, over welke argumenten er zijn tegen een ingreep (tegenaanwijzingen) en de
financiële gevolgen. Je krijgt in begrijpelijke taal advies over wat je best (niet) doet.

Welke informatie krijg ik over mijn kind dat in het ziekenhuis ligt?

Recht op informatie over de gezondheidstoestand

Als ouder of voogd van een minderjarig kind krijg je informatie over de gezondheidstoestand van je kind. De zorgverlener zal je kind betrekken, rekening houdend met leeftijd en maturiteit. Zodra een kind zelf in staat is om een goede inschatting te maken van de situatie, oefent het zelf zijn belangen uit (meestal vanaf de leeftijd van 14 à 16 jaar). In dat geval kan je als ouder of voogd niet zonder medeweten en akkoord van je kind informatie opvragen over de gezondheidstoestand.

Wat moet ik doen als ik geen verdere informatie wil over mijn gezondheidstoestand?

Recht op informatie over de gezondheidstoestand

Als je als patiënt bijvoorbeeld niet wil weten of je drager bent van een ongeneeslijke ziekte, dan is het belangrijk aan je zorgverlener mee te delen dat je geen informatie wil over je gezondheidstoestand.

De beroepsbeoefenaar noteert dat in je patiëntendossier. Je kan eventueel een vertrouwenspersoon aanduiden aan wie op jouw vraag de informatie over je gezondheidstoestand wel wordt meegedeeld. De zorgverlener noteert dat eveneens in je medisch dossier, samen met de identiteit van de vertrouwenspersoon.

Indien het niet meedelen van de informatie een ernstig nadeel voor jouw gezondheid of voor die van derden oplevert (bijvoorbeeld in het geval van een besmettelijke ziekte), dan is de beroepsbeoefenaar niet verplicht om jouw verzoek om niet te weten op te volgen. Alvorens de informatie toch aan jou mee te delen, moet je zorgverlener voorafgaandelijk een andere beroepsbeoefenaar raadplegen en de eventueel aangewezen vertrouwenspersoon horen.

Ik maak mij zorgen over de factuur van een opname. Wat kan ik doen?

Recht op geïnformeerde toestemming

Je zorgverlener heeft je mondelinge of schriftelijke toestemming (informed consent) nodig om de behandeling te starten of de ingreep uit te voeren. Als patiënt kan je pas op een geïnformeerde wijze toestemmen, indien je op de hoogte bent van het doel van de behandeling of ingreep, de aard, de graad van dringendheid, de duur, hoe vaak je een behandeling moet ondergaan, de relevante tegenaanwijzingen, nevenwerkingen en risico’s verbonden aan de tussenkomst, de nazorg, alsook de mogelijke alternatieven en de financiële gevolgen.

Op de website vind je de conventiestatus van de arts. In de onthaalbrochure lees je wat de gevolgen zijn van de keuze voor een één- of meerpersoonskamer. Informeer je ook steeds bij je eigen hospitalisatieverzekeraar over een mogelijke tussenkomst en terugbetaling door de verzekeraar.

Wie beslist over mij als ik in coma lig?

Recht op geïnformeerde toestemming

In de gegeven omstandigheden kan je als patiënt zelf jouw toestemming niet meer uiten.

 1. Heb je op voorhand een vertegenwoordiger aangeduid om jouw rechten als patiënt uit te oefenen als je het zelf niet meer kan? Dan zal die in jouw plaats optreden.
 2. Heb je geen vertegenwoordiger aangeduid? Dan worden de patiëntenrechten uitgeoefend door jouw bewindvoerder.
 3. Is er geen bevoegde bewindvoerder? Dan zal de zorgverlener zich voor de geïnformeerde toestemming moeten wenden tot (in volgorde van 4 tot 7):
 4. De samenwonende echtgenoot, wettelijk of feitelijk samenwonende partner
 5. Een meerderjarig kind
 6. Een ouder
 7. Een meerderjarige broer of zus
 8. Indien er geen familie is of die wenst niet op te treden, dan behartigt de zorgverlener in multidisciplinair overleg je belangen.

Je kan eveneens een voorafgaande wilsverklaring opstellen waarin je te kennen geeft jouw toestemming te weigeren voor een bepaalde ingreep of behandeling.

Mijn vader is plots overleden, kan ik een kopie van zijn dossier krijgen of mag ik zijn dossier inkijken?

Recht op een zorgvuldig bijgehouden patiëntendossier / verzekerd zijn van de bescherming van de persoonlijke levenssfeer

Na overlijden van de patiënt kan de familie van de overledene geen kopie van het dossier verkrijgen. Het dossier kan enkel op vraag van de naaste familieleden tot en met de tweede graad ingezien worden door een zorgverlener, voor zover de patiënt zich er tijdens zijn leven niet tegen heeft verzet. Als familielid moet je dus een zorgverlener contacteren om het dossier van de overledene in te zien in het ziekenhuis. Er is geen rechtstreekse inzage mogelijk door een familielid.

Voor de praktische afspraken hieromtrent kan je contact opnemen met de ombudsdienst.

Ik ben ontevreden. Tot wie kan ik mij richten?

Recht op klachtenbemiddeling

Ondanks alle goede zorgen en inspanningen kan het gebeuren dat je als patiënt of familie niet tevreden bent over bepaalde aspecten.

• Bespreek je opmerkingen, vragen of klachten zo snel mogelijk rechtstreeks met de betrokken zorgverlener.

• Slaag je hier niet in of had je gesprek niet het gewenste resultaat?

Op zoek naar nog meer info? Ga naar de website van de Federale Overheid Volksgezondheid.

Uitoefening patiëntenrechten door derden

Uitoefening patiëntenrechten door derden

Bijstand van een vertrouwenspersoon

Bij de uitoefening van het recht op gezondheidsinformatie en toestemmingsinformatie, het recht op inzage/afschrift van het patiëntendossier en het klachtrecht kan de patiënt zich laten bijstaan door één of meerdere vertrouwenspersonen. De vertrouwenspersoon helpt de patiënt bij de uitoefening van deze rechten. Hij of zij kan daarbij samen met de patiënt of alleen, in naam van de patiënt, optreden.

De aanwijzing van een vertrouwenspersoon kan op informele wijze gebeuren, bijvoorbeeld door samen te verschijnen op het kabinet van de arts. De patiënt kan er ook voor kiezen om de vertrouwenspersoon schriftelijk aan te duiden via het formulier van de Federale Commissie ‘Rechten van de patiënt’.

Het verzoek van de patiënt om de vertrouwenspersoon te betrekken bij de uitoefening van zijn rechten zal samen met de identiteit van de vertrouwenspersoon toegevoegd worden aan het patiëntendossier. Daarvoor geeft de patiënt het formulier af aan de behandelend arts.

De patiënt kan de aanduiding als vertrouwenspersoon op elk moment beëindigen.

Optreden van een vertegenwoordiger

Indien de patiënt wilsonbekwaam is geworden en hierdoor niet langer zelf zijn patiëntenrechten kan uitoefenen, zal een vertegenwoordiger in de plaats van de patiënt optreden. Er zijn verschillende soorten vertegenwoordigers.

Vooreerst kan de patiënt zelf een vertegenwoordiger aanduiden voor de uitoefening van zijn rechten in het geval hij zelf wilsonbekwaam is geworden. Deze aanduiding gebeurt via een schriftelijk mandaat dat zowel door de patiënt als door de vertegenwoordiger wordt ondertekend. Hiervoor kan gebruik gemaakt worden van het formulier van de Federale Commissie ‘Rechten van de Patiënt’. De patiënt geeft het formulier af aan de behandelend arts die ervoor zorgt dat het wordt toegevoegd aan het patiëntendossier. Dit mandaat kan op elk moment schriftelijk herroepen worden.

Heeft de patiënt geen vertegenwoordiger aangewezen (of treedt de aangewezen vertegenwoordiger niet op), dan worden de patiëntenrechten van de wilsonbekwame patiënt uitgeoefend door de bewindvoerder van de persoon, voor zover hij hiertoe de bevoegdheid heeft gekregen van de vrederechter.

Indien er geen bewindvoerder is die bevoegd is om de patiënt te vertegenwoordigen, zal een familielid van de patiënt zijn patiëntenrechten uitoefenen. Deze informele vertegenwoordigers alsook de volgorde waarin zij kunnen optreden zijn bepaald in de wet pätiëntenrechten. Het gaat over:

 • de samenwonende echtgenoot, de wettelijk of feitelijk samenwonende partner
 • een meerderjarig kind
 • een ouder
 • een meerderjarige broer of zus

Indien bovenstaande familieleden ontbreken of in geval van een conflict tussen meerdere vertegenwoordigers van dezelfde rang (bv. conflict tussen verschillende kinderen) behartigt de beroepsbeoefenaar de belangen van de patiënt.

Jouw privacy

Jouw privacy

AZ Sint-Vincentius Deinze hecht veel belang aan de privacy van elke patiënt.

Privacy van de patiënt

 • Elke medewerker en arts is gebonden door het beroepsgeheim over alles waar zij beroepshalve kennis van nemen.
 • Zonder toestemming van de patiënt mag geen derde persoon aanwezig zijn bij een behandeling of onderzoek, tenzij die aanwezigheid strikt noodzakelijk is.
 • Privacyreglement van AZ Sint-Vincentius Deinze: bij een opname in ons ziekenhuis of een consultatie bij een arts worden veel persoonsgegevens en gezondheidsgegevens van patiënten verwerkt. Omdat AZ Sint-Vincentius Deinze veel belang hecht aan de privacy en gegevensbescherming van zijn patiënten, beschikt ons ziekenhuis over een privacyreglement. Hierin staat meer informatie over hoe het ziekenhuis, de artsen en de medewerkers omgaan met de persoonsgegevens die zij verzamelen en verwerken. Je kan dit document hieronder consulteren.

Privacy, ook voor anderen

Conform de privacywetgeving is het op de sites en in de gebouwen van AZ Sint-Vincentius Deinze niet toegelaten om beeldopnames te maken van medewerkers, artsen, andere patiënten, bezoekers of derden, tenzij ze hiervoor uitdrukkelijk en schriftelijk toestemming gaven. Wie instemt met een opname, verleent niet automatisch goedkeuring voor de weergave en verspreiding van de beelden. Voor beide is een afzonderlijke toestemming nodig. ​

Wil je een geluidsopname maken van een gesprek tussen jou en de (zorg)medewerker/arts om dit rustig te herbeluisteren? We waarderen het dat je dit vooraf aangeeft aan de betrokkene. Het verspreiden van deze opnames kan strafbaar zijn. Ook de opname van een gesprek waaraan je zelf niet deelneemt, is wettelijk niet toegelaten. ​

Respecteer je deze richtlijnen niet
? Weet dat dit aanleiding kan geven tot een klacht bij de politie en/of de gegevensbeschermingsautoriteit.​

Data Protection Officer (DPO)

Onze Data Protection Officer van AZ Sint-Vincentius Deinze is steeds bereid bijkomende informatie te verstrekken over het privacyreglement, de rechten in het kader van de gegevensbescherming en de wijze waarop die rechten kunnen worden uitgeoefend. Het gaat over:

 • recht op inzage;
 • recht op verbetering;
 • recht op gegevenswissing;
 • recht op overdraagbaarheid;
 • recht op bezwaar.

Onze huisregels

Onze huisregels
 • In ons ziekenhuis zijn dieren niet toegelaten. Enkel geattesteerde assistentiehonden krijgen toegang.
 • Roken is verboden in het hele ziekenhuis en in de rookvrije zone rond het ziekenhuis.
 • Vuurwapens en illegale middelen zijn niet toegelaten in het ziekenhuis. Indien deze worden aangetroffen, worden ze onmiddellijk overhandigd aan de politiediensten.
 • Ontvlambare materialen (zoals aanstekers, lucifers, kaarsen …) mogen niet gebruikt worden in het ziekenhuis.


In het geval van een opname hanteren we ook de volgende afspraken:

 • Duid binnen je familie één contactpersoon aan voor eventuele telefonische contacten.
 • Als je de verpleegafdeling verlaat, meld dit dan altijd aan een verpleegkundige.
 • Respecteer de privacy en de rust van medepatiënten. Zorg ervoor dat de bezoekregeling gerespecteerd wordt. Houd het zeker rustig na 20 uur en demp het geluid van je radio en/of tv.

Vragen, suggesties of klachten?

Vragen, suggesties of klachten?

Spreek gerust een arts, zorgverlener of medewerker aan en leg jouw vraag, suggestie of klacht voor.

Slaag je hier niet in of had het gesprek niet het gewenste resultaat, neem gerust contact op met onze ombudsdienst.