AZ Maria Middelares & AZ Sint-Vincentius Deinze, waarom samen verder? Lees het hier.

Na je ziekenhuisverblijf moet je bij je vertrek niets betalen. Voorschotten worden nooit gevraagd, behalve bij esthetische ingrepen of bij patiënten die niet aangesloten zijn bij een Belgisch ziekenfonds. In dat geval betaal je het voorschot aan het ziekenhuis ten laatste twee weken voor de ingreep plaatsvindt via een overschrijving. Je vindt daarvoor de correcte gegevens op je informed consent (geïnformeerde toestemming).

Ontvangst van je factuur

Ontvangst van je factuur

De factuur ontvang je per post op je thuisadres of digitaal via e-mail (indien we over je e-mailadres beschikken). Voor patiënten wiens factuur wij niet naar het thuisadres mogen sturen, hebben we het adres van een familielid of contactpersoon nodig. De ziekenhuisfactuur ontvang je in principe binnen de zes weken na het eind van de maand volgend op je ontslag uit het ziekenhuis. Je hebt 30 dagen de tijd om de factuur te betalen.

Weet dat je ook een ziekenhuisfactuur ontvangt wanneer je op consultatie kwam in de privépraktijk van je arts en / of wanneer een onderzoek of staalafname in ons ziekenhuislaboratorium plaatsvond. In bepaalde specialistische casussen (bv. moleculaire biologie) stuurt ons laboratorium het staal door naar een ander labo. Dan is het mogelijk dat je een factuur van UZ Gent of UZ Antwerpen ontvangt.

Betalen van je factuur

Betalen van je factuur

Je dient je factuur te betalen binnen de 30 dagen na verzendingsdatum. Indien je factuur niet betaald is binnen die termijn, is er zonder ingebrekestelling en rechtens een conventionele schadevergoeding verschuldigd van 10 %, met een minimum van 25 euro. Bovendien zullen er vanaf de vervaldag interesten verschuldigd zijn, gelijk aan de wettelijke interestvoet verhoogd met 2 %.

Je ontvangt een betalingsherinnering per sms wanneer de factuur onbetaald blijft. In dat geval is de factuur mogelijk in je spamfolder beland.

Toelichting bij je factuur

Toelichting bij je factuur

Na je verblijf ontvang je je ziekenhuisfactuur. De vorm van dit document en de informatie die er in staat, wordt volledig bepaald door de overheid.

Op het eerste blad van je factuur vind je een samenvatting van alle kosten. Je ziekenfonds betaalt een groot deel van je kosten rechtstreeks aan het ziekenhuis. Ook dit bedrag wordt informatief meegedeeld op dit eerste blad, onderaan de samenvatting. Er zijn drie kolommen:

kolom 1kolom 2kolom 3
bedragen die het ziekenfonds betaaltwettelijk bepaalde tussenkomsten van de patiënten zoals remgelden, vaste vooraf bepaalde bedragen voor honoraria en terugbetaalbare geneesmiddelen ...kosten voor kamersupplementen, geneesmiddelen, ereloonsupplementen en bijkomende kosten ten laste van de patiënt


Kolom 1 en kolom 2 vormen samen het ereloon dat wettelijk werd vastgelegd door het Riziv. De kosten vermeld in kolom twee en drie zijn voor rekening van de patiënt. Op het einde van de verpleegnota vind je het 'door de patiënt te betalen saldo' en het rekeningnummer waarop je dat bedrag kan storten.

Lees hier verder om de bedragen op de ziekenhuisfactuur in zijn juiste context te kunnen plaatsen.

Conventiestatus artsen

Conventiestatus artsen

Artsen kunnen volledig, gedeeltelijk of niet geconventioneerd zijn. Ga na of de arts op wie je een beroep wil doen, geconventioneerd is of niet via de artsenpagina van onze website. Vraag daarnaast ook steeds uitleg aan je behandelende arts in verband met de ereloonsupplementen die hij of zij zal aanrekenen. Informeer ook of de arts zal gebruik maken van (duur) medisch materiaal dat eventueel door jou betaald moet worden.

Volledig geconventioneerd

De arts past het verbintenistarief toe en rekent geen ereloonsupplementen aan bij consultaties in de polikliniek. Na terugbetaling van het ziekenfonds betaal je enkel het persoonlijk aandeel (of remgeld).

Niet geconventioneerd

De arts bepaalt vrij zijn tarief en kan ereloonsupplementen aanrekenen bij consultaties in de polikliniek. Na terugbetaling van het ziekenfonds betaal je het persoonlijk aandeel (of remgeld) en eventueel nog een ereloonsupplement.

Gedeeltelijk geconventioneerd

De arts rekent op bepaalde momenten ereloonsupplementen aan bij onderzoeken of raadplegingen in de polikliniek.

De codes C, NC en P op je factuur staan respectievelijk voor geconventioneerd, niet-geconventioneerd en partieel of gedeeltelijk geconventioneerd.

Prijs van je kamer en ereloonsupplementen

Prijs van je kamer en ereloonsupplementen

De prijs van de kamer per dag wordt door het RIZIV (Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering) betaald. De ‘remgelden’ en de aanvullende toeslagen betaalt de patiënt. Ook van het verbintenistarief (wettelijk vastgelegde prijs) betaal je zelf een deel. Dit is afhankelijk van je ziekenfonds en hospitalisatieverzekering.

Indien je verblijft op een eenpersoonskamer kan de arts een ereloonsupplement aanrekenen. Het ereloon (of honorarium) is de vergoeding die artsen, tandartsen, kinesitherapeuten, vroedvrouwen of logopedisten aanrekenen voor hun prestaties.

  • Deze ereloonsupplementen gelden zowel voor je behandelende arts als voor andere artsen die bij je ingreep of behandeling betrokken zijn.
  • De verplichte ziekteverzekering (of mutualiteit) komt niet tussen in de kost van deze ereloonsupplementen. Afhankelijk van je verzekeringspolis zal je hospitalisatie-
    verzekering (een deel van) deze ereloonsupplementen ten laste nemen.
  • Het maximum ereloonsupplement in ons ziekenhuis bedraagt 0 % op een twee- of meerpersoonskamer en 150 % op een eenpersoonskamer of luxekamer.

Kostenraming

Kostenraming

Annuleren van je afspraak

Annuleren van je afspraak

Om je afspraak te annuleren, contacteer je het secretariaat van de arts. Dat kan tot 24 uur voor je geplande afspraak.

Annuleer je pas later, dan zal je een forfaitaire kost van 25 euro aangerekend worden. Eventuele uitzonderingen op deze regel staan vermeld op de afsprakenpagina van de dienst.

Rooming-in

Rooming-in

Bij opname van een van je familieleden of naasten, kan je aangeven dat je bij haar/hem wenst te blijven slapen. Dit kan in de volgende gevallen:

  • je bent ouder of familielid van een kind opgenomen op pediatrie
  • je bent partner van een mama op materniteit
  • je bent ouder van een baby opgenomen op neonatologie.

Er is een (zetel)bed ter beschikking. Voor persoonlijke hygiëne kan je de badkamer gebruiken van de patiënt bij wie je verblijft. Aan deze hotelfunctie zijn kosten verbonden:

  • logement op de kamer van de patiënt : 15 euro
  • logement op een aparte kamer (materniteit) : 55 euro

Voor inlichtingen kan je contact opnemen met de dienst opname via 09 387 70 26.

Contact bij vragen over je factuur

Contact bij vragen over je factuur

Indien je vragen hebt over je factuur, contacteer dan de dienst facturatie. De dienst is telefonisch bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 9 uur tot 12 uur en van 13 uur tot 14 uur.

Downloads

Downloads