Organogram

Organogram

AZ Maria Middelares en AZ Sint-Vincentius Deinze hebben een protocolakkoord ondertekend, met de nadrukkelijke intentie om vanaf 1 januari 2024 samen één vzw te vormen die twee algemene ziekenhuizen beheert. Elk ziekenhuis behoudt zijn erkenning als algemeen ziekenhuis. Sinds 1 januari 2023 staat één directiecomité in voor de verschillende zorgsites (Aalter, Deinze, Gent en Gentbrugge). Lees hier meer over onze samenwerking.

Download hieronder het organogram van ons ziekenhuis.

Raad van bestuur en algemene vergadering

Raad van bestuur en algemene vergadering

De leden van de raad van bestuur zijn:

Dhr. notaris Christof Gheeraert (voorzitter)
Mevr. Klara Bessemans
Prof. Ingrid Boone
Mevr. Katalien Dendooven
Dhr. Filip Dossche
Dhr. Paul d'Otreppe
Dhr. Frank Lippens
Dhr. Koen Michiels
Dhr. Tom Roelants
Mevr. Dominique Roodhooft
Prof. Stijn Van den Bossche
Prof. Johan Veeckman
Prof. Pascal Verdonck
Dhr. Toon Vermeersch

De leden van de algemene vergadering zijn de leden van de raad van bestuur en:

Dhr. Francis Ampe
Dhr. Herve Claeys
Dhr. Tonny De Bouvrie
Dhr. Frank Donckers
Mevr. Mieke Embo
Mevr. Nele Verlaecke

Medische raad

Medische raad

Wat is het?

De medische raad is een adviesorgaan dat de ziekenhuisartsen inspraak verleent in en betrekt bij de beleidsbeslissingen. De leden worden verkozen uit en door de ziekenhuisartsen en vertegenwoordigen de medische staf van het ziekenhuis. Hun mandaat geldt voor drie jaar.

De medische raad streeft naar een goede samenwerking tussen ziekenhuis- en huisartsen en andere ziekenhuismedewerkers.

Leden

De medische raad van AZ Sint-Vincentius Deinze bestaat uit volgende leden:

Voorzitter: dr. Peter Zenner
Ondervoorzitter: dr. Peter Mahieu
Secretaris: dr. Jeroen Huys

Ondernemingsraad

Ondernemingsraad

Wat is het?

​De wet van 20 september 1948 houdende organisatie van het bedrijfsleven regelt de oprichting van de ondernemingsraden in alle ondernemingen die minstens 100 werknemers tewerkstellen. De ondernemingsraad is in de eerste plaats een overlegorgaan tussen de werkgever en de werknemersvertegenwoordigers. Als tweepartijenorgaan wordt de raad samengesteld uit:

  • het ondernemingshoofd en de door hem aangewezen afgevaardigden;
  • de werknemersvertegenwoordigers, om de vier jaren verkozen door de werknemers van de onderneming.

Leden

De leden van de ondernemingsraad van AZ Sint-Vincentius zijn:

Voorzitter: dhr. Jan Blontrock
Secretaris: mevr. Els Decoene

Werkgeversvertegenwoordiging:
Dr. Wim De Groote
Dhr. Peter Goetyn
Dhr. Herbert Lecomte
Mevr. Sophie Vuylsteke

Werknemersvertegenwoordiging:
Mevr. Kathleen Blauwblomme
Dhr. Pascal Standaert
Mevr. Els Decoene
Mevr. Lies Van Bruwaene
Mevr. Marijke De Kerpel
Mevr. Jolanda Van Pamel
Plaatsvervangend: mevr. Sien Lootens

Ethisch comité

Ethisch comité

Wat is het?

Het ethisch comité vormt een belangrijke actor in het ethisch beleid van AZ Sint-Vincentius Deinze. Het ethisch comité vergadert vier keer per jaar en bestaat uit vijf artsen, een juriste, een vroedvrouw en een verpleegkundige verbonden aan het ziekenhuis, en één extern lid (huisarts).

Het comité geeft raad bij ethische aspecten van de ziekenhuiszorg en biedt ondersteuning bij beslissingen over individuele gevallen inzake ethiek (bv. zwangerschapsafbreking). Aangezien het ethisch comité slechts gedeeltelijk erkend is, is de adviserende opdracht rond protocollen bij experimenten op mensen en bij studies beperkt.

Leden

Voorzitter: dr. Linda Biesemans