Rechten van de patiënt
 

De wet van 22 augustus 2002 betreffende de rechten van de patiënt beschrijft welke rechten de patiënt heeft in zijn relatie met de zorgverlener. De Wet Patiëntenrechten wil de kwaliteit van de gezondheidsverstrekking verbeteren door aan de patiënt de volgende rechten te geven:

 
a.    Ontvangen van een kwaliteitsvolle dienstverlening:
Elke patiënt heeft, zonder enig onderscheid op welke grond ook (bv. sociale klasse, seksuele geaardheid, filosofische overtuiging,...), recht op een deskundige en kwaliteitsvolle zorgverlening die beantwoordt aan zijn behoefte, in functie van de medische kennis en van de beschikbare technologie met respect voor de menselijke waardigheid en voor de autonomie van de patiënt.
 
b.    Vrij kiezen van de beroepsbeoefenaar:
De patiënt kiest de beroepsbeoefenaar en kan die keuze op elk moment wijzigen, behoudens de beperkingen opgelegd door de wet en door de omstandigheden eigen aan de organisatie (bijv. bij de aanwezigheid van slechts één specialist in het ziekenhuis).
 
c.    Informatie ontvangen over zijn gezondheidstoestand:
Elke patiënt heeft recht op alle informatie die nodig is om inzicht te krijgen in zijn gezondheidstoestand (diagnose) en de vermoedelijke evolutie ervan, behalve wanneer hoogdringendheid dit niet toelaat.
De informatie moet gegeven worden in een begrijpelijke taal.
 
De patiënt kan ook kiezen om niet geïnformeerd te worden. De zorgverlener zal rekening houden met dit verzoek, tenzij dit een ernstig nadeel voor de gezondheid van de patiënt of derden oplevert.
 
d.    Geïnformeerd toestemmen in een tussenkomst van een beroepsbeoefenaar:
Geen enkele zorgverstrekking of behandeling mag uitgevoerd, verder gezet of gestopt worden zonder de voorafgaandelijk geïnformeerde vrije toestemming van de patiënt.
De patiënt heeft ten allen tijde het recht om deze toestemming in te trekken of te weigeren.
 
e.    Kunnen rekenen op een zorgvuldig bijgehouden en veilig bewaard dossier:
Het ziekenhuis is wettelijk verplicht om voor iedere patiënt een patiëntendossier aan te leggen dat in het ziekenhuis moet bewaard worden. Daarin worden de nodige verpleegkundige en medische gegevens geregistreerd om een optimale verzorging en behandeling te kunnen garanderen.
 
Elke patiënt heeft recht op een zorgvuldig bijgehouden dossier dat veilig bewaard wordt.
De patiënt heeft recht op rechtstreekse inzage in zijn patiëntendossier. De persoonlijke notities van een beroepsbeoefenaar en gegevens die betrekking hebben op derden zijn van het recht op inzage uitgesloten. De patiënt kan zich bij de uitoefening van dit inzagerecht laten bijstaan of vervangen door een door hem aangewezen vertrouwenspersoon.
 
De patiënt kan aan de beroepsbeoefenaar ook vragen om een kopie van zijn patiëntendossier te krijgen.
 
Na het overlijden van de patiënt hebben de echtgenoot, de wettelijk samenwonende partner, de partner en de bloedverwanten van de patiënt tot en met de 2de graad enkel de mogelijkheid om een beroepsbeoefenaar (bijv. huisarts) aan te wijzen om het patiëntendossier van de overledene in te zien. Er kan geen kopie van het patiëntendossier van de overleden patiënt aan de familie overhandigd worden.
 
f.     Kunnen rekenen op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer: 
Privacy voor iedereen! Lees hier meer uitleg en consulteer het privacyreglement.
 
g.    Ontvangen van de meest aangepaste zorg ter bestrijding van de pijn.
Elke patiënt behoort van de beroepsbeoefenaar in de zorgsector de meest aangepaste zorg te krijgen om de pijn te voorkomen, er aandacht voor te hebben, te evalueren, in aanmerking te nemen, te behandelen en te verzachten.
 
h.  Melden van een ontevredenheid bij de (zorg)medewerker of de ombudsdienst
Indien een patiënt een opmerking heeft over bepaalde aspecten van de zorg- of dienstverlening in het ziekenhuis, kan hij dit rechtstreeks melden aan de betrokken (zorg)medewerker. Op die manier worden misverstanden vermeden en kan men mogelijks met een kleine moeite aan de verwachtingen van de patiënt voldoen. Indien dit gesprek niet het gewenste resultaat oplevert of de patiënt vindt het een drempel om de medewerker of arts rechtstreeks aan te spreken over zijn ongenoegen, dan staat de ombudsdienst van het ziekenhuis klaar om te luisteren en naar een oplossing te zoeken.  
 
Meer informatie over de ombudsdienst van het ziekenhuis vindt u hier.
 
Meer info over de wet op de patiëntenrechten vindt u op de website van de federale overheidsdienst  en de brochure van de federale overheid 'Rechten van de patiënt: in een goede relatie weet je wat je aan mekaar hebt'.