Rechten van de patiënt
 
a.    Recht op kwaliteitsvolle dienstverlening:
Elke patiënt heeft, zonder enig onderscheid op welke grond ook (bv. sociale klasse, seksuele geaardheid,...), recht op een deskundige en kwaliteitsvolle zorgverlening die beantwoordt aan zijn behoefte, in functie van de medische kennis en van de beschikbare technologie met respect voor de menselijke waardigheid en voor de autonomie van de patiënt.
 
b.    Recht op vrije keuze en recht op wijziging van deze keuze:
Elke patiënt heeft recht op vrije keuze van zorgverstrekker en heeft tevens recht op wijziging van deze keuze behoudens de beperkingen opgelegd door de wet en door de omstandigheden eigen aan de organisatie.
 
c.    Recht op informatie:
Elke patiënt heeft recht op de nodige informatie waardoor hij/zij een inzicht krijgt in zijn/haar gezondheidstoestand (diagnose) en de vermoedelijke evolutie ervan, behalve wanneer hoogdringendheid dit niet toelaat.
De patiënt heeft recht op informatie in een begrijpelijke taal.
De patiënt heeft het recht om niet geïnformeerd te worden tenzij dit een ernstig nadeel voor de gezondheid van de patiënt of derden oplevert.
d.    Recht op toestemming:
Geen enkele zorgverstrekking of behandeling mag uitgevoerd, verder gezet of gestopt worden zonder de voorafgaandelijk geïnformeerde vrije toestemming van de patiënt.
De patiënt heeft ten allen tijde het recht om deze toestemming in te trekken of te weigeren.
 
e.    Recht op een zorgvuldig bijgehouden en veilig bewaard dossier:
Ingevolge de artikelen 20 en 25 van de ziekenhuiswet heeft een ziekenhuis de verplichting voor iedere patiënt een patiëntendossier aan te leggen dat in het ziekenhuis moet bewaard worden. Daarin worden de nodige verpleegkundige en medische gegevens opgenomen om een optimale verzorging en behandeling te kunnen garanderen.
 
Elke patiënt heeft recht op een zorgvuldig bijgehouden dossier dat veilig bewaard wordt.
De patiënt heeft recht op rechtstreekse inzage in zijn patiëntendossier. De persoonlijke notities van een beroepsbeoefenaar en gegevens die betrekking hebben op derden zijn van het recht op inzage uitgesloten. De patiënt kan zich bij de uitoefening van dit inzagerecht laten bijstaan of vervangen door een door hem aangewezen vertrouwenspersoon.

De patiënt heeft recht op een afschrift van zijn patiëntendossier.
Na het overlijden van de patiënt hebben de echtgenoot, de wettelijk samenwonende partner, de partner en de bloedverwanten van de patiënt tot en met de 2de graad via een door de verzoeker aangewezen beroepsbeoefenaar (huisarts) recht op inzage in het patiëntendossier van de overledene. Er is geen wettelijke mogelijkheid om een afschrift van het patiëntendossier te verkrijgen.

f.     Recht op eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer:
 
Privacy voor iedereen! Lees hier meer uitleg en consulteer het privacyreglement.
 
g.    Recht op de meest aangepaste zorg ter bestrijding van de pijn.
Elke patiënt behoort van de beroepsbeoefenaar in de zorgsector de meest aangepaste zorg te krijgen om de pijn te voorkomen, er aandacht voor te hebben, te evalueren, in aanmerking te nemen, te behandelen en te verzachten.
 
h.    Klachtenbemiddeling
De patiënt heeft het recht om een klacht neer te leggen bij de ombudsdienst in het ziekenhuis. De ombudspersoon is telefonisch (09/387.73.83) of per email (ombudsdienst@azstvdeinze.be) te bereiken. Ook een persoonlijk overleg is mogelijk na voorafgaande afspraak.
 
Meer info over de wet op de patiëntenrechten vindt u op de website van de federale overheidsdienst  en de brochure van de federale overheid 'Rechten van de patiënt: in een goede relatie weet je wat je aan mekaar hebt'.